ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
อันดับที่ 3-4-5และ 7พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2560 (จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 620 คน)

ขอแสดงความยินดี กับ  คนเก่ง ข.ร.

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2560

****************************************************************************

เด็กหญิงศุภาภัทร์      หมื่นทอง  ป.6/7
ได้คะแนนสอบรอบ  เจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 83 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการแข่งขัน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และ  ได้อันดับที่  3
ของการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ประจำปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น      620     คน)

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศเหรียญทองแดง
  รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

*****************************************

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เมฆสุจิตต์    ป.6/7

ได้คะแนนสอบรอบ  เจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 86 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการแข่งขัน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และ  ได้อันดับที่  4
ของการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ประจำปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น      620     คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รับทุนการศึกษา 2
,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร

 

เด็กหญิงณิชากร        ด้วงหมุน   ป.5/7
ได้คะแนนสอบรอบ  เจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 81  คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการแข่งขัน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และ  ได้อันดับที่  5
ของการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ประจำปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น     620      คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รับทุนการศึกษา 2
,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร

 

*****************************************

เด็กชายณัฐพงศ์        จินดา    ป.6/7

ได้คะแนนสอบรอบ เจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 80 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการแข่งขัน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และ  ได้อันดับที่  7
ของการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ประจำปีการศึกษา  2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น     620      คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รับทุนการศึกษา 2
,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร

*****************************************

เด็กชายสุรวัศ         แสนเสนา    ป.3/4

ได้คะแนนสอบรอบ  เจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 63 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการแข่งขัน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และ  ได้อันดับที่  4
ของการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ประจำปีการศึกษา  2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น     499      คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รับทุนการศึกษา 2
,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร

*****************************************

เด็กชายเมธวิน        สุกาโก    ป.3/6

ได้คะแนนสอบรอบ  เจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 74 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการแข่งขัน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และ  ได้อันดับที่  5
ของการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ประจำปีการศึกษา  2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น     499      คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รับทุนการศึกษา 2
,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร

****************************************************

เด็กหญิงภัทรนันท์       แซ่ปึง     ป.5/7
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 77 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น   620   คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร

รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

****************************************************

เด็กหญิงภัทราภรณ์        โพมณีย์    ป.3/4  
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 60 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  499   คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร

รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

***************************************************

เด็กหญิงขวัญชนก   สุขสมเนตร์   ป.3/4
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 58 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น   499   คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร

รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

*************************************************

เด็กหญิงขวัญวริน      ทองเรือง  ป.3/4
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 57 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  499    คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร

รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

 

(ที่มา:www.rb.ac.th)

 

เด็กหญิงศุภาภัทร์ หมื่นทอง ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เมฆสุจิตต์ ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงณิชากร ด้วงหมุน ชั้น ป.5/7
เด็กชายณัฐพงศ์ จินดา ชั้น ป.6/7
เด็กชายสุรวัศ แสนเสนา ชั้น ป.3/4
เด็กชายเมธวิน สุกาโก ชั้น ป.3/6
เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่ปึง ชั้น ป.5/7
เด็กหญิงขวัญชนก สุขสมเนตร์ ชั้น ป.3/4
เด็กหญิงขวัญวริน ทองเรือง ชั้น ป.3/4
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โพมณีย์ ชั้น ป.3/4
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 986 ครั้ง