ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
เต็ม 100 O-NET’60

เต็ม 100

O-NET คณิตศาสตร์ 

สอบเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์ 2561

 

1.เด็กชายณัฐพงศ์                 จินดา                   ป.6/7          100    คะแนน

2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส            เมฆสุจิตต์           ป.6/7          100    คะแนน

3.เด็กหญิงศุภาภัทร์              หมื่นทอง             ป.6/7          100    คะแนน

4. เด็กชายณัฐพนธ์                คงวิชัยกุล            ป.6/7          100    คะแนน

5.เด็กหญิงนันท์นพิน             เหล่าวงศ์พุทธา   ป.6/7          100    คะแนน

6.เด็กหญิงกัญญารัตน์           จินาพร                 ป.6/7          100    คะแนน

7.เด็กชายภูวเดช                     แก้วเกลื่อน          ป.6/7          100    คะแนน

8.เด็กชายพงศ์พิพัฒน์           กระทง                 ป.6/7          100    คะแนน

 

O-NET ภาษาอังกฤษ

 

1.เด็กชายภูมิพัฒน์               มานู                    ป.6/7          100    คะแนน

 

 

 

 

90 คะแนนขึ้นไป

 

วิชา ภาษาไทย

1. เด็กหญิงนิษฐกานต์        จริวัฒน์สุพิช      ป.6/7        91.50       คะแนน

2. เด็กชายณัฐพงศ์             จินดา                ป.6/7        93.50       คะแนน

 

วิชา คณิตศาสตร์

1. เด็กหญิงนลินี                 คร้ามยิ้ม            ป.6/7        95.00       คะแนน

2. เด็กหญิงจารวี                ตั้งหลักศิลาทอง ป.6/7        95.00       คะแนน

3. เด็กชายชาญชัย              ฐิติรัตนาภรณ์     ป.6/4        90.00       คะแนน

4. เด็กหญิงนิษฐกานต์        จริวัฒน์สุพิช      ป.6/7        95.00       คะแนน

5. เด็กหญิงณัฐนันท์            แสนโสม            ป.6/7        90.00       คะแนน

6. เด็กชายสิรวิชญ์              ถนอมกล่อม      ป.6/7        95.00       คะแนน

7. เด็กหญิงมีสุข                 อับดุลเลาะห์      ป.6/7        90.00       คะแนน

8. เด็กหญิงสุทธิดา             ชัยลิ้นฟ้า           ป.6/7        90.00       คะแนน

9. เด็กหญิงมิรันตี               แสงอรุณ           ป.6/7        90.00       คะแนน

10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ          เบ็งยา               ป.6/7        95.00       คะแนน

11. เด็กหญิงศวรรยา          ทองเสือ             ป.6/7        90.00       คะแนน

12. เด็กหญิงธมลวรรณ       แจ่มใส              ป.6/6        90.00       คะแนน

13. เด็กชายอดิศักดิ์            พลจันทร์           ป.6/7        90.00       คะแนน

 

 

 

 

วิชา ภาษาอังกฤษ

1. เด็กชายนาคินทร์             วุฒิ                   ป.6/7          97.50         คะแนน

2. เด็กชายสิทธิพล               ปิยะทัศนาพงศ์   ป.6/3          92.50         คะแนน

3. เด็กหญิงหทัยภัทร           ทองศักดิ์           ป.6/7          92.50         คะแนน

4. เด็กชายอดิศักดิ์               พลจันทร์           ป.6/7          95.00         คะแนน

5. เด็กหญิงนลินี                  คร้ามยิ้ม            ป.6/7          90.00         คะแนน

6. เด็กหญิงธัญญรัตน์          แตงชัยภูมิ         ป.6/7          95.00         คะแนน

7. เด็กหญิงพรชนก              เนาวิรัฐ             ป.6/7          92.50         คะแนน

8. เด็กหญิงจารวี                 ตั้งหลักศิลาทอง ป.6/7          95.00         คะแนน

9. เด็กหญิงศุภาภัทร์            หมื่นทอง           ป.6/7          92.50         คะแนน

10. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา        ธนนันท์ฐานนท์  ป.6/7          97.50         คะแนน

11. เด็กชายณัฐพงศ์            จินดา                ป.6/7          97.50         คะแนน

12. เด็กชายพุทธิกร             ทองดำหริ          ป.6/7          92.50         คะแนน

13. เด็กชายธนธรณ์             ลิ่วศักดิ์ไพบูลย์   ป.6/6          92.50         คะแนน

14. เด็กชายสิรวิชญ์             ถนอมกล่อม      ป.6/7          95.00         คะแนน

15. เด็กหญิงนันท์นพิน เหล่าวงศ์พุทธา           ป.6/7          97.50         คะแนน

16. เด็กหญิงฐานิษา            หิรัณยกร           ป.6/6          92.50         คะแนน

17. เด็กหญิงโยษิตา             ตติไตรสกุล        ป.6/7          90.00         คะแนน

18. เด็กหญิงนิศารัตน์          ตัณพิพัฒน์        ป.6/7          92.50         คะแนน

19. เด็กหญิงมิรันตี              แสงอรุณ           ป.6/7          90.00         คะแนน

20. เด็กชายเสฎฐวุฒิ           เบ็งยา               ป.6/7          97.50         คะแนน

21. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส         เมฆสุจิตต์          ป.6/7          97.50         คะแนน

22. เด็กชายภูมิรพี               ศิริพัฒนสารกิจ  ป.6/3          90.00         คะแนน

23. เด็กหญิงกัญญารัตน์      จินาพร              ป.6/7          90.00         คะแนน

24. เด็กชายกอร์ปกานต์       เจริญพร            ป.6/7          95.00         คะแนน

เด็กชายณัฐพงศ์ จินดา ชั้นป.6/7
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เมฆสุจิตต์ ชั้นป.6/7
เด็กหญิงศุภาภัทร์ หมื่นทอง ชั้นป.6/7
เด็กชายณัฐพนธ์ คงวิชัยกุล ชั้นป.6/7
เด็กหญิงนันท์นพิน เหล่าวงศ์พุทธา ชั้นป.6/7
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จินาพร ชั้นป.6/7
เด็กชายภูวเดช แก้วเกลื่อน ชั้นป.6/7
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ กระทง ชั้นป.6/7
เด็กชายภูมิพัฒน์ มานู ชั้นป.6/7
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 913 ครั้ง