ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
อันดับที่ 1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561

อันดับที่  1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1  ปีการศึกษา  2561

 

·    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ธนบุรี

อันดับที่  1  ประเภทนักเรียนทั่วไป(นอกเขตพื้นที่บริการ)

                   เด็กชายณัฐพงศ์    จินดา    ชั้น ป.6/7

อันดับที่  1  ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

                       เด็กชายภูมิพัฒน์    มานู    ชั้น ป.6/7

 

·     โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

อันดับที่  1  เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   กระทง                     ชั้น ป.6/7

อันดับที่  2  เด็กหญิงจารวี   ตั้งหลักศิลาทอง                 ชั้น ป.6/7


อันดับที่  3  เด็กชายสิรวิชญ์   ถนอมกล่อม                   ชั้น ป.6/7

อันดับที่  7  เด็กชายนาคินทร์    วุฒิ                            ชั้น ป.6/7

อันดับที่  9  เด็กชายเสฎฐวุฒิ    เบ็งยา                         ชั้น ป.6/7

อันดับที่  10  เด็กชายสุภรัตน์   สอนชิต                        ชั้น ป.6/7

 

·      โรงเรียนสตรีวิทยา

   ประเภทห้องเรียนทั่วไป

อันดับที่  17  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เมฆสุจิตต์               ชั้น ป.6/7

อันดับที่  39  เด็กหญิงศุภาภัทร์      หมื่นทอง                ชั้น ป.6/7

อันดับที่  42  เด็กหญิงนันท์นพิน     เหล่าวงศ์พุทธา        ชั้น ป.6/7


 

·      โรงเรียนศึกษานารี
 

1.      เด็กหญิงณฐวรรณ             ภายไธสงค์                  ชั้น ป.6/4
 

2.      เด็กหญิงพัณณ์ชิตา           ธนนันท์ฐานนท์            ชั้น ป.6/7
 

3.      เด็กหญิงณัฐณิชา              วงษ์อุดม                     ชั้น ป.6/7
 

4.      เด็กหญิงหทัยภัทร              ทองศักดิ์                     ชั้น ป.6/7
 

5.      เด็กหญิงโยษิตา                ตติไตรสกุล                   ชั้น ป.6/7
 

6.      เด็กหญิงมีสุข                    อับดุลเลาะห์                 ชั้น ป.6/7
 

7.      เด็กหญิงณัฐนันท์              แสนโสม                       ชั้น ป.6/7
 

8.      เด็กหญิงนิษฐกานต์           จริวัฒน์สุพิช                  ชั้น ป.6/7

 

 

 

เด็กชายณัฐพงศ์ จินดา ชั้นป.6/7
เด็กชายภูมิพัฒน์ มานู ชั้นป.6/7
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ กระทง ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงจารวี ตั้งหลักศิลาทอง ชั้น ป.6/7
เด็กชายสิรวิชญ์ ถนอมกล่อม ชั้น ป.6/7
เด็กชายนาคินทร์ วุฒิ ชั้น ป.6/7
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เบ็งยา ชั้น ป.6/7
เด็กชายสุภรัตน์ สอนชิต ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เมฆสุจิตต์ ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงศุภาภัทร์ หมื่นทอง ชั้นป.6/7
เด็กหญิงนันท์นพิน เหล่าวงศ์พุทธา ชั้นป.6/7
เด็กหญิงณฐวรรณ ภายไธสงค์ ชั้น ป.6/4
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ธนนันท์ฐานนท์ ป.6/7
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์อุดม ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงหทัยภัทร ทองศักดิ์ ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงโยษิตา ตติไตรสกุล ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงมีสุข อับดุลเลาะห์ ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสนโสม ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงนิษกานต์ จริวัฒน์สุพิช ชั้น ป.6/7
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 994 ครั้ง