ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
เต็ม 100 O-NET’61

 

 

O - NET เต็ม 100

สอบเมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2562

 

O-NET คณิตศาสตร์

1.              เด็กชายก้องภพ                    บุญยฤทธิ์               ป.6/7                      100  คะแนน

2.              เด็กชายภาณุวัฒน์               ศิริวิรัตน์                 ป.6/7                      100  คะแนน

3.              เด็กชายสัณหณัฐ                 ครองธรรมศิริ         ป.6/7                      100  คะแนน

4.              เด็กชายโชติวัฒนา              ชยะสุนทร               ป.6/7                      100  คะแนน

5.              เด็กหญิงปานวรา                 ศัลยคุปต์                 ป.6/7                      100  คะแนน

6.              เด็กหญิงพัฒน์นรี                สายด้วง                  ป.6/7                      100  คะแนน

7.              เด็กหญิงพัณณิตา               ทองดี                      ป.6/7                      100  คะแนน

       

O-NET ภาษาอังกฤษ

 

1.              เด็กหญิงอนัญพร                นพน้อย                   ป.6/7                      100  คะแนน
 


 

90 คะแนนขึ้นไป

 
 

ภาษาไทย

1. เด็กชายโชติวัฒนา                           ชยะสุนทร              ป.6/7                      97.75      คะแนน

2. เด็กชายธีระโชติ                               แถวพันธ์                ป.6/7                      95.25      คะแนน

3. เด็กหญิงภัทรนันท์                            แซ่ปึง                     ป.6/7                      95.25      คะแนน

4. เด็กหญิงจอมธิดา                             เล็กมณี                  ป.6/7                      93.00      คะแนน

5. เด็กหญิงชลธิชา                              อ่ำกร่าง                  ป.6/3                      92.75      คะแนน

6. เด็กหญิงณิชากร                              ด้วงหมุน                ป.6/7                      91.75      คะแนน

7. เด็กหญิงดาราธร                              สถิมั่น                    ป.6/7                      91.50      คะแนน

8.  เด็กชายศิรวัชร                               นาทอง                  ป.6/7                      90.75      คะแนน

9. เด็กหญิงนาเดีย                                สุขคำ                    ป.6/7                      90.25      คะแนน

 

 

 

คณิตศาสตร์

1. เด็กชายศิรวัชร                              นาทอง                   ป.6/7                      95.00 คะแนน

2. เด็กหญิงภัทรกมล                          เมืองทิพย์               ป.6/7                      95.00 คะแนน

3. เด็กหญิงพรวิดา                             พิพัฒน์ผาโชติ       ป.6/7                      95.00 คะแนน

4. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์                       ท้าวหลวง               ป.6/7                      95.00 คะแนน

5. เด็กหญิงภัทรนันท์                         แซ่ปึง                     ป.6/7                       95.00 คะแนน

6.เด็กหญิงชมพูนุช                           ศีลศร                     ป.6/7                       95.00 คะแนน

7. เด็กชายกฤตภาส                          เถลิงเกียรติศักดิ์      ป.6/7                       95.00 คะแนน

8. เด็กหญิงศุภิสรา                            สิงห์เรือง                 ป.6/7                       95.00 คะแนน

9.  เด็กหญิงกุลจิรา                           บุญเรือง                  ป.6/7                       95.00 คะแนน

10. เด็กหญิงอัจฉรา                          เรืองสง                   ป.6/7                       95.00 คะแนน

11. เด็กชายพัทธดนย์                       สุวรรณรัตน์           ป.6/7                       95.00 คะแนน

12.  เด็กชายกฤติน                           โสอิติกุล                ป.6/7                       90.00 คะแนน

13. เด็กชายธีระโชติ                          แถวพันธ์               ป.6/7                       90.00 คะแนน

14. เด็กหญิงอนัญพร                         นพน้อย                ป.6/7                       90.00 คะแนน

15.เด็กหญิงดาราธร                          สถิมั่น                   ป.6/7                       90.00 คะแนน

16.  เด็กชายจารุวัฒน์                      จานเล็ก                 ป.6/6                       90.00 คะแนน

17. เด็กหญิงศรัญญา                        พิมพ์แดง               ป.6/7                       90.00 คะแนน

18. เด็กหญิงพริมา                            ชูเจริญ                  ป.6/7                      90.00 คะแนน

 

ภาษาอังกฤษ

1.  เด็กชายศิรวัชร                            นาทอง                   ป.6/7                      97.50 คะแนน

2.  เด็กหญิงภัทรนันท์                        แซ่ปึง                     ป.6/7                      97.50 คะแนน

3.  เด็กหญิงพิชญ์สุดา                       เลิศสุวรรณ์            ป.6/7                      97.50 คะแนน

4.  เด็กชายกฤตภาส                         เถลิงเกียรติศักดิ์      ป.6/7                      95.00 คะแนน

5.  เด็กชายพรเทพ                            เอมอมร                 ป.6/7                      92.50 คะแนน

6.  เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์                      ท้าวหลวง              ป.6/7                      92.50 คะแนน

7.  เด็กหญิงกัญญาภัค                        เหมือนทิพย์          ป.6/2                      92.50 คะแนน

8. เด็กชายโชติวัฒนา                         ยะสุนทร               ป.6/7                      92.50  คะแนน

9. เด็กชายก้องภพ                             บุญยฤทธิ์              ป.6/7                      92.50 คะแนน     

10. เด็กหญิงพริมา                            ชูเจริญ                  ป.6/7                      92.50 คะแนน

11. เด็กหญิงปริตา                             บุญดีรัตน์              ป.6/7                      92.50 คะแนน

12. เด็กหญิงณิชากร                          ด้วงหมุน              ป.6/7                      90.00 คะแนน

13. เด็กหญิงปาณวรา                         ศัลยคุปต์              ป.6/7                      90.00 คะแนน 

14. เด็กหญิงกุลจิรา                            บุญเรือง               ป.6/7                      90.00 คะแนน

15. เด็กหญิงอัจฉรา                            เรืองสง                ป.6/7                      90.00 คะแนน

16. เด็กหญิงภคมณ                            โพธิ์ทักษิณ         ป.6/6                      90.00 คะแนน

17.เด็กชายวรชัย                               เจนจบวิทยา         ป.6/7                      90.00 คะแนน

18.เด็กชายณัฐดนัย                           กรกมล                ป.6/6                      90.00 คะแนน

19.เด็กชายเจริญวิทย์                        สรรพวุธ               ป.6/6                      90.00 คะแนน

20. เด็กชายณกุณช์                          สถิตโชติกุล          ป.6/4                      90.00 คะแนน

 

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 887 ครั้ง