ความภูมิใจ ข.ร.
อันดับที่ 1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563

อันดับที่  1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1  ปีการศึกษา  2563

 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

             ประเภทนักเรียนทั่วไป

         อันดับที่  1   เด็กหญิงเพชรกะรัต            แก้วเกลื่อน                          ชั้น ป.6/6

 

        ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

            อันดับที่ 1   เด็กชายธีรเมธ                   รัชตโยธิน                           ชั้น ป.6/6
            
อันดับที่ 2   เด็กหญิงมนทิราพร            จรแก้ว                                ชั้น ป.6/6

            อันดับที่ 3   เด็กหญิงณัฐรดา                ศิริกันยะ                              ชั้น ป.6/6

            อันดับที่ 4   เด็กหญิงกัญญาวีร์              ชูสิทธิ์                                ชั้น ป.6/6

            อันดับที่ 5   เด็กหญิงอภิชฎา                วชิรศรีสุนทรา                      ชั้น ป.6/6

            อันดับที่ 9   เด็กหญิงญาดา                  กัปโก                                 ชั้น ป.6/6

            อันดับที่ 11 เด็กชายเมธาพัฒน์             ธนรัตน์กุลวิมล                     ชั้น ป.6/6

            อันดับที่ 12 เด็กชายศุภชัย                   รุ่งแสง                                ชั้น ป.6/5

            อันดับที่13  เด็กหญิงธัญญ์พิชชา          ธนรักษ์สลากุล                     ชั้น ป.6/6

            อันดับที่ 14 เด็กหญิงณัฏฐ์ธกร              สัมมาอิทธิธัม                       ชั้น ป.6/5

            อันดับที่ 15 เด็กชายศุภวุฒิ                   อยู่มั่น                                 ชั้น ป.6/5


               ประเภทความสามารถพิเศษ

            อันดับที่ 6       เด็กชายอนุชิต               สายเสน                                   ชั้น ป.6/6

 

   โรงเรียนศึกษานารี

      -โครงการเสริมสร้างศักยภาพความาเป็นเลิศทางวิชาการ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี :AP)

          ลำดับที่ 44   เด็กหญิงรัชดาพร           กิตติวีระยุทธ                       ชั้น ป.6/6

     -ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

                             เด็กหญิงพรชนก            อิฐสุวรรณศิลป์                        ชั้น ป.6/6

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี

          ประเภทนักเรียนทั่วไป(นอกเขตพื้นที่บริการ)
          
  ลำดับที่  1   เด็กหญิงสาริสา            ศรีทัดจันทา                             ชั้น ป.6/6

            ลำดับที่ 2    เด็กหญิงพิกุลแก้ว         คำมัน                                       ชั้น ป.6/6

 

            ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

            ลำดับที่ 3  เด็กหญิงกฤตพร                 วุฒฑปุญโญ                            ชั้น ป.6/6

เด็กชายอนุชิต สายเสน ชั้น ป.6/6
เด็กชายธีรเมธ รัชตโยธิน ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงเพชรกะรัต แก้วเกลื่อน ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงมนทิราพร จรแก้ว ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงณัฐรดา ศิริกันยะ ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชูสิทธิ์ ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงอภิชฎา วชิรศรีสุนทรา ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงญาดา กัปโก ชั้น ป.6/6
เด็กชายเมธาพัฒน์ ธนรัตน์กุลวิมล ชั้น ป.6/6
เด็กชายศุภชัย รุ่งแสง ชั้น ป.6/5
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา ธนรักษ์สลากุล ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงณัฏฐ์ธกร สัมมาอิทธิธัม ชั้น ป.6/5
เด็กชายศุภวุฒิ อยู่มั่น ชั้น ป.6/5
เด็กหญิงสาริสา ศรีทัดจันทา ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงพิกุลแก้ว คำมัน ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงกฤตพร วุฒฑปุญโญ ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงรัชดาพร กิตติวีระยุทธ ชั้น ป.6/6
เด็กหญิงพรชนก อิฐสุวรรณศิลป์ ชั้น ป.6/6
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,11:46   อ่าน 7650 ครั้ง