ความภูมิใจ ข.ร.
คะแนนเต็ม การทดสอบระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ '62

ขอแสดงความยินดีกับ
คนเก่ง ข.ร. ที่ได้รับเกียรติบัตร
" ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม "
ในการทดสอบความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
( National Test : NT )

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ประจำปีการศึกษา 2562

******************************************************

                 1. เด็กพาขวัญ              ดอนคำไฮ                  ชั้น ป.3/3

                         2. เด็กชายสุวิจักขณ์    ฤกษ์อินทรอารีย์         ชั้น ป.3/1

                      3. เด็กหญิงวรกานต์     ตั้งเจริญไพบูลย์          ชั้น ป.3/3

เด็กหญิงพาขวัญ ดอนคำไฮ ป.3/3
เด็กชายสุวิจักขณ์ ฤกษ์อินทรอารีย์ ป.3/1
เด็กหญิงวรกานต์ ตั้งเจริญไพบูลย์ ป.3/3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,14:38   อ่าน 7321 ครั้ง