ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา    ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   8    มิถุนายน   พ.ศ.  2491 
โดยนายสำรวย   ขจรโรจน์  เป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น  จึงใช้ชื่อโรงเรียนตามนามสกุลของผู้จัดตั้ง  คือ  ขจรโรจน์วิทยา  เดิมตั้งอยู่เลขที่ 50  ปากคลองศรีสุราษฎร์  แยกจากคลองราษฎร์บูรณะ  ตำบลบางปะกอก  อำเภอราษฎร์บูรณะ  จังหวัดธนบุรี  บนที่ดินสวนผลไม้ของ  นางหลิว  ศรีพลอย  ผู้อนุญาตให้ใช้ที่ดินตั้งโรงเรียนขึ้นสอนเด็กๆ  ในละแวกใกล้เคียง  ซึ่งในเวลานั้นไม่มีโรงเรียนให้เด็กเรียน  และการคมนาคมลำบากไม่มีถนน  ต้องใช้คลองราษฎร์บูรณะ    เป็นเส้นทางในการเดินทางเท่านั้น
    แรกจัดตั้งมี นายบุญ  เกษรบัว  เป็นครูใหญ่  นายสำรวจ  ขจรโรจน์  เป็นเจ้าของ และผู้จัดการ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่  ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

จนถึงปีการศึกษา  2496  นายอนันต์   ภาณุรัตน์  ญาติของ นางหลิว  ศรีพลอย  ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก  6  ห้องเรียน  และได้เป็นครูใหญ่  แทนนายบุญ  เกษรบัว  ซี่งอายุมากแล้ว  นายอนันต์  ภาณุรัตน์  ได้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง  โดยมีผลการเรียนและการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นตัวรับรองคุณภาพ

ปีการศึกษา  2503  โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะ  เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2506  นายอนันต์   ภาณุรัตน์    ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์   การเป็นเจ้าของโรงเรียน จาก   นายสำรวย    ขจรโรจน์     ซึ่งมีอายุมากแล้ว   และได้ขอย้ายที่ตั้งโรงเรียนจากที่เดิมมาตั้งใหม่ที่  เลขที่  95  ถนนประชาอุทิศ  ตำบลราษฎร์บูรณะ  อำเภอราษฎร์บูรณะ   จังหวัดธนบุรี    ในที่ดินของนางเฉลียว  ภาณุรัตน์  (ภรรยา)  โดยมีเนื่อที่ดินประมาณ  7  ไร่  2  งาน  และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นชั้นสูงสุดจนถึงบัดนี้

ปัจจุบันโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา      เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มี    นายพงษ์ศักดิ์  ภาณุรัตน์  เป็นผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ