พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้อยู่เสมอ
5. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอำนาจการบริหารอย่างทั่วถึง
6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างสุขนิสัยที่ดี
7. ส่งเสริมความเป็นไทย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
8. พัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อควมมของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. สร้างเสริมระเบียบวินัยในตนเอง และการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
เป้าหมาย

1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ
2. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่าคนละ 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
5. มีระบบการบริหารงานและกระจายอำนาจที่ชัดเจน
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างสุขนิสัยที่ดี
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สามารถอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนบรรยายเรื่องราวที่อ่านให้ผู้อื่นฟังได้อย่างชัดเจน
9. สร้างเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข