วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรอยูเสมอ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนร่มรื่น ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ปรัชญา

ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม