คณะผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ภาณุรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษณะ ถาวร
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ/บริหารงานทั่วไป

นายบุญเกื้อ สินเภตรา
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

นางนงนุช ยิ้มขาวผ่อง
ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ

นางสาวสุทธาวรรณ ภาณุรัตน์
หัวหน้างานวิชาการ