สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
"ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"
สีประจำโรงเรียน : ขาว - แดง
ขาว - แดง
 
สีขาว   หมายถึง   ความบริสุทธิ์   สะอาด   มีคุณธรรม
 
สีแดง   หมายถึง   เลือดเนื้อของชาวขจรโรจน์  ที่มีความรัก  สามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์   หรือ   คูน