ความภูมิใจ ข.ร.
เต็ม 100 O-NET’64

 

เต็ม 100

สอบเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2565

     

O-NET คณิตศาสตร์ 

 1. เด็กชายปุญญพัฒน์     จริตกูล              ป.6/6                 100       คะแนน                                                    

                                                      80 คะแนนขึ้นไป 

            ภาษาไทย

1.  เด็กชายชนะชัย                       เฟื่องการงาน                 ป.6/6                 89.25    คะแนน

2.  เด็กหญิงกุศลิน                       แซ่เจ็ง                            ป.6/5                 88.75    คะแนน

3.  เด็กชายณัฐกมล                      ด้วงหมุน                       ป.6/6                 84.75    คะแนน

4. เด็กชายบวรพิทักษ์                   ถมอินทร์                      ป.6/6                 84.00    คะแนน

5.เด็กหญิงจินดามณี                    ตันตระกูล                     ป.6/5                 84.00    คะแนน

6. เด็กหญิงบุปผา                        เฮงพัฒนาพงศ์              ป.6/6                  83.00    คะแนน

7. เด็กชายชยพล                         ปานสุข                          ป.6/6                 82.75    คะแนน

8. เด็กหญิงจิรวดี                        จิตเนาวรัตน์                  ป.6/4                 82.00    คะแนน

9.เด็กหญิงสุภานัน                      วงษ์ศา                          ป.6/6                  81.75    คะแนน

10. เด็กหญิงสิดารัศมิ์                  วิเชียรดี                        ป.6/6                 81.25    คะแนน

11. เด็กชายปวริศ                        ชุ่มสกุล                        ป.6/6                 81.25    คะแนน

12. เด็กชายธีรภัทร                      ปานเจริญ                    ป.6/4                 81.25    คะแนน

13. เด็กหญิงณัชริญา                   หาดทราย                     ป.6/5                 81.25    คะแนน

14. เด็กหญิงฐิติรัตน์                    แซ่ตั้ง                           ป.6/6                 81.25    คะแนน

15. เด็กหญิงอภัสณันท์                 ปินะโต                        ป.6/3                 81.00    คะแนน

16. เด็กหญิงณัฐนิชา                    ได้การ                          ป.6/6                 80.75    คะแนน

17.เด็กหญิง ปัญกร                      กฤชาพาสงค์               ป.6/6                 80.00    คะแนน

 

            คณิตศาสตร์

              1. เด็กชายชารีฟ                         แสงประสพ                  ป.6/6                 92.88    คะแนน

2. เด็กชายชยพล                         ปานสุข                         ป.6/6                 92.88    คะแนน

3. เด็กชายนพรุจ                         เกตุสุข                         ป.6/6                 85.75    คะแนน

 

           ภาษาอังกฤษ

              1. เด็กชายโสภณวิชญ์                  กรกมล                        ป.6/6                 93.75    คะแนน

2. เด็กหญิงปภาดา                      โพธิเย็น                        ป.6/6                 93.75    คะแนน

3. เด็กชายธีรภัทร                       ปานเจริญ                     ป.6/4                 93.75    คะแนน

4. เด็กชายณัฐกมล                       ด้วงหมุน                     ป.6/6                 93.75    คะแนน

5. เด็กชายปุญญพัฒน์                  จริตกูล                        ป.6/6                 90.63    คะแนน

6. เด็กชายบวรพิทักษ์                  ถมอินทร์                     ป.6/6                 90.63    คะแนน

7. เด็กชายกิตติพิชญ์                    บุบผาทอง                   ป.6/6                 90.63    คะแนน

8. เด็กชายวีรวัฒน์                       เฉยแดง                       ป.6/6                 87.50    คะแนน

9. เด็กหญิงมนัสขวัญ                  ปั้นมณี                        ป.6/6                 87.50    คะแนน

10. เด็กหญิงนัสรี                        สุขคำ                          ป.6/6                 87.50    คะแนน

11. เด็กหญิงนรินิภา                    สมัครกิจ                    ป.6/6                 87.50    คะแนน

12. เด็กชายธิติพันธ์                     ธวัลฉัตรวราธร          ป.6/6                 87.50    คะแนน

13. เด็กชายอมรรัตนะ                 ปัญญาใส                    ป.6/5                 84.38    คะแนน

14. เด็กชายภูวเดช                       อนุรัตน์                      ป.6/6                 84.38    คะแนน

15. เด็กชายนพรุจ                       เกตุสุข                        ป.6/6                 84.38    คะแนน

16. เด็กหญิงณัฐนิชา                    ได้การ                       ป.6/6                 84.38    คะแนน

17. เด็กชายณัฐชนน                    ลำภาษี                       ป.6/6                 84.38    คะแนน

18. เด็กชายชนะชัย                      เฟื่องการงาน             ป.6/6                 84.38    คะแนน

19. เด็กหญิงกุศลิน                      แซ่เจ็ง                        ป.6/5                 84.38    คะแนน

20. เด็กหญิงกันยภร                    พิมพ์สิริวรรณ           ป.6/5                 84.38    คะแนน

21. เด็กชายศรัณย์กร                   นิ่มเกตุ                       ป.6/1                 81.25    คะแนน

22. เด็กชายธนบูรณ์                     เวทประวิทย์              ป.6/6                 81.25    คะแนน

23.เด็กชายชารีฟ                         แสงประสพ                ป.6/6                 81.25    คะแนน

24. เด็กชายชยพล                       ปานสุข                       ป.6/6                 81.25    คะแนน

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2565,16:05   อ่าน 780 ครั้ง